Regulamin

Regulamin sklepu internetowego GOLD Sp. z o.o.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej przez Sprzedającego pod adresem www.auco.pl

Sprzedającym jest GOLD Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Brylantowa 24 , zarejestrowana pod nr 0000745285 w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000745285, REGON: 381055023, NIP: 8961580451, kapitał zakładowy 5 000 zł w całości pokryty, zwany także zamiennie GOLD

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać pod adresem: ul. Brylantowa 24 52-214 Wrocław, pod numerem telefonu +48 882 653 997 lub adresem e-mail: sklep@goldandcurrency.com


1 – Definicje


 • Regulamin – niniejszy regulamin, określający zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez stronę www.auco.pl
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje zakupu za pośrednictwem strony internetowej.
 • Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej www.auco.pl
 • Towar – rzecz ruchoma, prezentowana na stronie internetowej, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy GOLD Sp. z o.o. a Klientem, z wykorzystaniem strony internetowej www.auco.pl
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • Sklep – sklepy stacjonarne firmy GOLD Sp. z o.o., zlokalizowane we Wrocławiu przy ul. ul. Suchej 1 oraz przy ul. Legnickiej 58, w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 179, w Jankach przy ul. Mszczonowskiej 3, w Katowicach przy ul. 3-go Maja 30 oraz pod adresem www.auco.pl, za pośrednictwem tych sklepów Klient może złożyć Zamówienie.
 • Oddział – wydzielony punkt sprzedaży Gold, wskazany na liście Oddziałów prezentowanych na stronie internetowej www.auco.pl
 • Dane Rejestracyjne – dane osobowe dobrowolnie podawane przez Kupującego w procesie rejestracji w Sklepie, które są za jego zgodą gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w Sklepie, na potrzeby wykonywanych przez Gold czynności związanych z realizacją zamówień.


2 – Postanowienia ogólne


 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.auco.pl .
 • Warunkiem złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie, jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 • Firma GOLD Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sklepu stacjonarnego i strony www.auco.pl . 
 • Wszystkie oferowane w sklepie Gold produkty są oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Kopiowanie i rozpowszechnianie treści zawartych w witrynie internetowej Sklepu, jak również zastosowanych rozwiązań, grafik, zdjęć Towarów na wszystkich polach eksploatacji bez pisemnej zgody firmy GOLD Sp. z o.o. jest zabronione.
 • Integralną częścią Regulaminu jest również dokument Polityka Prywatności, który również Klient zobowiązany jest zaakceptować.


3 – Składanie zamówień


 • Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.auco.pl są cenami brutto w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki i ubezpieczenia.
 • Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie, poprzez e-mail lub w siedzibie i oddziałach firmy Gold.
 • Zamówienia przez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia w sklepie stacjonarnym można składać w godzinach pracy Sklepu stacjonarnego.
 • Zamówienie złożone za pośrednictwem strony internetowej jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia, poda dane kontaktowe w tym adres e-mail, a w przypadku dostawy kurierem dokładny adres, na który ma być wysłany Towar.
 • Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, które zostaną załączone do wysłanej przesyłki. Aby możliwe było wystawienia faktury VAT na podstawie paragony niezbędne jest wskazanie, przy dokonywaniu Zamówienia, prawidłowego numeru NIP.
 • Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu, potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
 • Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia.
 • Ze względu na uzależnienie cen złota i srebra inwestycyjnego od zmian na rynku finansowym, zapłatę przelewem bankowym należy zrealizować w terminie 30 minut od daty i godziny złożenia Zamówienia. Niedokonanie zapłaty w tym terminie może skutkować anulowaniem Zamówienia.
 • Towary prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93), są one jedynie zaproszeniem do składania ofert zakupu po stronie Użytkownika.


4 – Koszty i termin dostawy


 • Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia, podany telefonicznie lub mailowo.
 • Towar dostarczany i ubezpieczany jest przez firmę Poczta Polska Istnieje również możliwość odbioru osobistego zamówienia w siedzibie Sprzedawcy:
  • Centrum Handlowe Janki ul. Mszczonowska 3, 05-090 Janki
  • Centrum Handlowe Blue City Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa
  • Centrum Handlowe Wroclavia ul. Sucha 1, 50-086 Wrocław
  • Centrum Handlowe Magnolia Park ul. Legnicka 58, 54-204 Wrocław
  • Centrum Handlowe Galeria Katowicka ul. 3 Maja 30, 40-097 Katowice
  • W wypadku płatności przelewem lub kartą przesyłka dostarczana jest w terminie 1-4 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaconych środków na koncie Sprzedającego.

 • Klient każdorazowo informowany jest drogą mailową o wysyłce towaru.
 • Klient obciążany jest kosztami dostawy i ubezpieczenia (wysyłki) określonymi w cenniku. Klient w każdej chwili może zapoznać się z cennikiem pod adresem: www.auco.pl
 • Przesyłka dostarczana jest na podany przez Klienta adres, a odbiór przesyłki przez osobę, która wskazała, że jest upoważniona do odbioru przesyłki w jego imieniu, uważany jest za skuteczny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie adresu doręczenia przez Klienta.


5 – Płatności


 • Do każdego sprzedanego towaru wystawiany jest paragon lub faktura. Aby możliwe było wystawienia faktury VAT na podstawie paragony niezbędne jest wskazanie, przy dokonywaniu Zamówienia, prawidłowego numeru NIP.
 • Płatność za zamówiony Towar może nastąpić przelewem na konto Sprzedawcy.
 • Gold dopuszcza możliwość zapłaty za Towar w walutach innych niż złoty polski. Przeliczenie równowartości danej waluty na złote polskie nastąpi z uwzględnieniem kursów walut wskazanych przez Sprzedawcę. Kurs walut prezentowany jest na stronie internetowej www.bluecity.twojekantory.pl i jest właściwy dla każdej umowy w chwili jej zawarcia.


6 – Odstąpienie od umowy


 • Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie, na adres Sprzedawcy, oświadczenia przed upływem wskazanego w prawie terminu.
 • Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Pieniądze zostają zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwrotu nienaruszonego Towaru.
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadku produktów, których cena lub wynagrodzenia zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (Podstawa prawna : Ustawa o z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134, Art. 38, pkt. 2).


7 – Procedura reklamacji


 • Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy.
 • Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu.
 • Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca wymieni Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru, według wyboru Klienta.
 • Koszty związane z odesłaniem reklamowanego Towaru zostaną Klientowi zwrócone niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji na jego korzyść.
 • Dostawa Towaru jest dokonywana z prawem do sporządzenia protokołu będącego podstawą do ewentualnej reklamacji, w przypadku nie przyjęcia go z powodu uszkodzonego opakowania.
 • Klient traci uprawnienia do reklamacji, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomił sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.


8 – Dane osobowe


 • Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu w związku z zakupami jest Sprzedawca.
 • Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umowy sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 • Informacje o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzonych danych:
 • W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „zamów”, Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym, mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta;
 • Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy, na adres sklep(et)auco.pl;
 • Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych podczas tworzenia konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 • Klienci dokonujących zakupów w Sklepie mają możliwość utworzenia konta klienta. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego.
 • Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.
 • Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 • Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.


9 – Realizacja zamówień dla osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne


 • Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne zobowiązane są do złożenia stosownej deklaracji przed realizacją zamówienia za pośrednictwem strony www.auco.pl
 • Przez osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, rozumie się: szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów, członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów, członków organów zarządzających partii politycznych, członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych, członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP, ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach, dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.
 • Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa również na osobach znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne definiowanych jako: osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.
 • Deklarację należy złożyć również w sytuacji gdy zamawiający jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. Rozumie się przez to: małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
 • Wzór deklaracji otrzymacie Państwo kontaktując się z nami pod nr tel. …………. lub e-mail sklep(et)auco.pl
 • Informujemy jednocześnie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

10 – Zmiana regulaminu


 • Informacje o wszelkich zmianach w Regulaminie będę niezwłocznie publikowane na stronie Sklepu.
 • Klienci posiadający konto w sklepie zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 • Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania, nastąpiła zamiana Regulaminu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie będą możliwe.
 • Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 • Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.


11 - Postanowienia dotyczące przedsiębiorców


 • Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
 • Oferta Klienta niebędącego konsumentem złożona Sprzedawcy nie może być odwołana.
 • Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 • W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • Z chwilą wydania przez Sprzedającego Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 • W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 • Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 • W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.
 • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.
 • Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.


12 – Postanowienia końcowe


 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 • Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

Data publikacji Regulaminu: 13 stycznia 2020 r.